Oбучение за работа с електронен дневник по одобрена програма на МОН за придобиване на квалификационни кредити

   Инфокол ООД е лицензирана от МОН институция, която провежда обучения за придобиване на квалификационни кредити по одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Програмата ни за обучение е съобразена с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и има за цел да усъвършенства педагогическа, организационна, комуникативна и административна компетентности на педагогическите специалисти.

Наименование на програмата:

   "Развиване дигиталната компетентност на педагогическите специалисти необходими за работа и комуникация през 21 век - Дигитална детската градина"

Уникален идентификационен номер:

  • 34110001

Програмата е подходяща за:

  • Директори;
  • Заместник-директори;
  • Учители – предучилищно образование
  • Домакин / Администратор
  • Медицински персонал
  • Ресурсни учители

 които имат или предстои да имат профил в електронен дневник  EDG.bg на детската градина.


Методи на обучението:

  • Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи, но най-вече чрез реално практическо използване на елктронната платформа и нейните модули. Всички обучаеми използват собствени електронни профили, чрез които получават достъп до сигурна работна среда по време на цялото обучение.
  • В обучителния процес се симулира реална работа с модулите в платформата.
  • Обучението е центрирано около обучаемите и поощрява изразяването на собствен опит и гледна точка по разискваните теми.
  • Функционалността и приложението на платформата се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния модул.
  • Програмата е организирана в теоретична и праткическа част и осъществяването на ясна връзка между теория и практика.
    Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите, обучителните материали ( ръководства и видеа ) и достъп до платформата за провеждането се осигуряват от обучителната организация.

Цели на обучението:


   Програма „Развиване дигиталната компетентност на педагогическите специалисти необходими за работа и комуникация през 21 век - Дигитална детската градина“ развива дигиталната компетентност за обучаемите, въвежда ключови знания, умения и отношения, необходими за общуването и работата през 21 век.

Материално-технически и информационни ресурси :

   За пълноценното участие в програмата всеки от обучаемите следва да има устройство (компютър, лаптоп, таблет или смартфон) и достъп до интернет.

Форми на обучение:

В зависимост от Вашите предпочитания, формата на обучение може да бъде:

  • Присъствена
  • Частично присъствена

Продължителността на обучението е 16 часа (8 академични часа за теоретична част и 8 академични часа практическа част)


 Брой квалификационни кредити :

  • 1 квалификационен кредит

    Начин на завършване на обучението
  • Обучението завършва с тестова проверка и придобиване на сертификат.

Участие в обучението

     За да се включите в нашето обучение може да заявите Вашето участие на: 0878 680 579