Политика за поверителност на личните данни

 

 

Настоящата Политика за поверителност на личните данни (“Политика”) определя правилата по отношение на защитата на личните данни на физическите лица, използващи онлайн платформа edg.bg (“Платформата”), собственост на “Инфокол” ООД (“Обработващ лични данни”/” Обработващ”).

Платформата е съобразена изцяло с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), влизащ в сила на 25.05.2018 г., и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

С използването на Платформата, Вие приемате и се задължавате да спазвате настоящата Политика за поверителност на лични данни, Политиката за бисквитките ( Cookies ) и Общите условия на Платформата.

 

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Инфокол” ООД гарантира и съблюдава следните принципи, свързани с обработването и защитата на лични данни:

 • „Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ – личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • „Принцип на ограничение на целите“ – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 •  „Принцип на свеждане на данните до минимум“ – личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • „Принцип на точност“ – личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид; Обработващият е предприел всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • „Принцип на ограничение на съхранението“ – личните данни са съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните;
 • „Принцип на цялостност и поверителност“ – личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
 • „Принцип на отчетност“ – Обработващият носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на всички горепосочени принципи.

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 • „Лични данни“ - всяка информация, свързана с физическо лице, която позволява то да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • “Потребители” в Платформата са директори, учители ( включително главни и старши ), преподаватели по допълнителни дейности, административен персонал, медицински лица и родители. Този раздел от платформата, формиран от потребителско име и парола
 • Субект на данни“ - всяко физическо лице, което е потребител на Платформата;
 • „Обработване на личните данни“ - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • “Администратор на лични данни”/„Администратор“ е учебното заведение, което определя целите и средствата за обработването на личните данни на Потребителите в Платформата и възлага обработването им на обработващ личните данни – “Инфокол” ООД;
 • „Обработващ лични данни“/”Обработващ” е “Инфокол” ООД, което обработва личните данни по възлагане на учебното заведение и от негово име;
 • "Платформа" – съдържанието на домейна edg.bg и неговите поддомейни;
 • "ЗЗЛД" – Закон за защита на личните данни;
 • "Регламента" - Регламентът (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
 • "Учебно заведение" - е детската градина, която посещава вашето дете /поднастоен/ подопечен, която е администратор на личните данни и възлага обработването им на обработващ личните данни – "Инфокол" ООД;
 • “Съюзът” - Европейският съюз

 

ДАННИ, КОИТО ИДЕНТИФИЦИРАТ ИНФОКОЛ ООД

 • Име на дружеството: "Инфокол" ООД,
 • ЕИК: 203778332
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „проф. Кирил Попов“ № 53А;
 • Представлявано от: Кристиан Койнов
 • Е-mail за кореспонденция: office@infocall.bg,
 • Телефони за кореспонденция: 0878 680 556; 0878 680 551;

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ОБРАБОТКА

Учебното заведение въвежда, редактира и изтрива в Платформата следните лични данни, а именно:

За децата в учебното заведение:

 • три имена;
 • ЕГН;
 • адрес;
 • телефон;
 • пол;
 • националност.

За родителите на децата в учебното заведение:

 • две имена;
 • адрес;
 • телефон;
 • e-mail.

За служители на учебното заведение - директори, учители ( включително главни и старши ), преподаватели по допълнителни дейности, административен персонал и медицински лица:

 • две имена;
 • телефон;
 • e-mail.

 

ЦЕЛИТЕ И СРОКОВЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Учебното заведение не разполага с технологична възможност да обработва и съхранява база данни и на основание чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД и 28, ал. 3 от Регламента, възлага обработването на лични данни на "Инфокол" ООД, в качеството му на обработващ лични данни.

 "Инфокол" ООД, от своя страна, се задължава от името на учебното заведение да обработва и съхранява електронна база данни на хостинг сървър чрез онлайн платформата edg.bg.

Онлайн Платформата EDG.bg е изцяло съобразена с българското и европейско законодателство и спецификите на българската образователната система.

"Инфокол" ООД обработва лични данни със слените цели:

 • Дигитализиране на хартиените дневници в електрони;
 • Добавяне / редактиране на полезна информация за децата, а именно: дневно меню за хранене, здравен статус и ваксини, дневен режи и портфолио на детето;
 • Автоматизация на административните процеси свързани с: генериране и плащане на месечните такси, изизкуеми справи към общинската администрация и експорти към МОН;
 • Подобряване ефективността на организацията на образователния процес;
 • Улесняване на комуникацията между: директори, учители, преподаватели по допълнителни дейности, административен персонал, медицински лица и родители;
 • Водене и отчитане на информация по допълнителни дейности;
 • Приобщаване на родители в образователния процес;
 • Автоматично изпращане на известия до служители и родители по e-mail;
 • Техническо управление на Платформата и базите данни;
 • Измерване на реалната ефективност на Платформата;
 • Статистически цели на ръководството.

"Инфокол" ООД обработва личните данни до приключване на услугите по обработване, а именно прекратяване на сключения с учебното заведение.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

Можете да се регистрирате чрез Платформата като спазвате Ръководството за регистрация в следните стъпки:

 1. Процедурата по регистрация започва с попълване на анкетна фирма, на адрес: https://edg.bg/anketa.html, която е основа за избора на абонаментен план за учебното заведение.
 2. "Инфокол" ООД изпраща оферта към учебното заведение за параметрите на услугата, при одобрение на предложението следва подписване на договор между страните.
 3. Анкетата се обработва и се създава профил на учебното заведение с въведени групи и служители, с делегирани от директора права.
 4. "Инфокол" ООД изпраща до всички служители в учебното заведение потребителски имена и пароли за достъп до профилите си.
 5. Родителите получават кода си за достъп от директора или учителя в групата на детето по email или лично.

За правилната функционалност на Платформата е необходимо всеки Потребител да предостави email адрес и телефонен номер, чрез които да получи достъп и да бъде известяван. Отказа от предоставяне, може да ограничи ползването на част функционалностите от Платформата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

За да използвате Платформата е необходимо Учебното заведение, в което сте директор, съответно учебното заведение на Вашето дете/поднастоен/подопечен да е включено в Платформата.

За достъп на служителите ( директори, учители ( включително главни и старши ), преподаватели по допълнителни дейности, административен персонал и медицински лица: ) се предоставят потребителски имена и пароли, а на родителите код за достъп.

Включването на учебното заведение в Платформата се осъществява на основата на сключен между него и "Инфокол" писмен договор на основание чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД и 28, ал. 3 от Регламента, в който се обемът на задълженията, възложени на "Инфокол" ООД.

За улеснение на Потребителите, както при регистрация, така и при използване на Платформата, "Инфокол" ООД има разработени следните видове ръководства, съобразени с видовете Потребители на Платформата:

 • Общи ръководства (за всички Потребители);
 • Ръководство за служители;
 • Ръководство на родители.

Всички ръководства можете да откриете на EDG.bg.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Платформата поддържа различни видове потребителски профили - директор, учител, родител, администратор, медицинско лице, преподавател допълнителни дейности, предлагащи различни функционалности.

Всеки Потребител има право на достъп до потребителския си профил, както и на актуализиране или коригиране на личните данни, съдържащи се в него. Актуализиране или коригиране на профила се извършват от Учебното заведение.

Платформата предлага функции, които позволяват осъществяването на комуникация между различните потребители, т. нар. съобщения. Когато комуникирате с други хора чрез Платформата, например чрез изпращане и получаване на съобщения, ние ще съхраняваме и обработваме Вашите съобщения и информация, свързана с тях.

Постоянно променяме и подобряваме Платформата. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло такава.

 

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистриране на Потребителски профил в Платформата. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация.

В случай че бъде предоставена невярна, неточна, неактуална или непълна информация, при регистриране в Платформата, "Инфокол" отказва достъп до Платформата, а лицето предоставило съответната информация носи отговорност съгласно действащото българско законодателство.

"Инфокол" ООД не носи отговорност за предоставена невярна, неточна, неактуална или непълна информация при регистриране в Платформата, както и за осъществен неправомерен достъп до Потребителски профил в Платформата.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ И ПАРОЛА

Вие носите отговорност относно опазването на Вашето потребителско име и парола.

Вие носите отговорност относно опазването на Вашето потребителско име и парола. Пазете конфиденциалността на потребителското си име и парола, за да избегнете неправомерен достъп.

"Инфокол" ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител, ако сметне, че е налице неправомерен достъп. В този случай Потребителят може да се свърже с "Инфокол" на посочените в началото на тази Политика на поверителност адреси за кореспонденция, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените мерки.

При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и парола следва да ни уведомите, за да преустановим достъпа Ви до Платформата с оглед избягване на неправомерни действия с Потребителския Ви профил.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

Ние използваме бисквитки и други подобни инструменти. Научете повече от нашата Политика за бисквитките (cookies).

 

ИЗВЕСТИЯ И СИСТЕМИ СЪОБЩЕНИЯ

"Инфокол" ООД може да се свързва индивидуално с Потребителите чрез телефонни обаждания, електронна поща, поща, изкачащи съобщения, viber съобщения и всякакви други съобщения и известия, както и да предоставя обща информация, касаеща всички Потребители, чрез публикуването й в Платформата по подходящ начин.

Индивидуална информация, предоставяна от "Инфокол" ООД чрез телефонни обаждания, електронна поща, поща, изкачащи съобщения, Viber съобщения и всякакви други съобщения и известия, се отнася до запознаване с Платформата и нейните функционалности, указания за регистрация, напомняния за родителски срещи, отсъствия и всякакви други, свързани с функционалностите на Платформата, както и в отговор на отправени към "Инфокол" запитвания, въпроси, уведомления и др.

Потребителят може по всяко време да откаже индивидуална комуникация с "Инфокол" ООД или съответно да промени предпочитанията си за комуникация чрез съответно комуникационно средство. За целта Потребителят следва да се свърже с "Инфокол" ООД на посочените по-горе в тази Политика на поверителност адреси за контакт или да отговори на изпратеното от "Инфокол" ООД съобщение чрез съответното комуникационно средство.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни се съхраняват до приключване на услугите по обработване, а именно прекратяване на сключения между “Инфокол” ООД и учебното заведение договор за предоставяне на достъп до Платформата и допълнително споразумение за възлагане обработването на данните и регламентиране на отношенията между Обработващ на лични данни и обработващ лични данни.

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

"Инфокол" ООД взема съответните технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, изменение, неоторизирано разкриване или достъп, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка, като обръща специално внимание на безопасното предаване на личните данни.

От "Инфокол" ООД са предприети всички необходими мерки, съобразени със съвременните технологични постижения и осигурени ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

В структурата си програмният код съдържа защити срещу неоторизиран достъп. Обработването на всички действия и операции се извършва изцяло на сървърно ниво, което гарантира най-голяма сигурност на данните в системата. Използват се най-съвременни защити на базата данни и софтуерните приложения. По отношение на данните се прилагат стриктни протоколи за гарантиране на сигурността, реакция при криза и бедствие, както и предпазване от загуба на информация.

Защитата на данните от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми и периодичен бекъп на данните на втори сървър.

Достъпът до лични данни е ограничен до служителите, подизпълнителите и партньорите на "Инфокол" ООД, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността на информацията.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ

Потребителят има право да получи от Обработващия потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, съответно свързани с неговото дете / поднастоен / подопечен, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • Целите на обработването;
 • Категории лични данни;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • Предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Съществуването на право да се изиска от Обработващия коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • Правото на жалба до надзорен орган;
 • Всякаква налична информация за източника на данните;
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Обработващият предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Потребителя, последният заплаща административните разходи за същите.

Когато Потребителят подава искане чрез електронни средства, информацията се предоставя в електронна форма, освен ако Потребителят не е поискал друго.

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Потребителят има право да поиска от Обработващия да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него, съответно свързани с неговото дете/поднастоен/подопечен. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат допълнени.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

Потребителят има правото да поиска от Обработващия изтриване на неговите, съответно на неговото дете/поднастоен/подопечен лични данни, а Обработващият има задължението да изтрие своевременно личните данни, в следните случаи:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят е възразил срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, а в случаите, когато обработването е за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по приложимото спрямо Обработващия право;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца съобразно условията, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество.

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Потребителят има право да изиска от Обработващия ограничаване на обработването, в следните случаи:

 • Когато Потребителят оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Обработващия да провери точността на личните данни;
 • Когато обработването на личните данни е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Когато Обработващият не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но личните данни следва да бъдат съхранявани, тъй като Потребителят изисква това от Обработващия за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Потребителят е възразил срещу обработването на личните данни, но следва да се извърши проверка дали законните основания на Обработващия имат преимущество пред интересите на Потребителя.
 • Когато обработването е ограничено съгласно т. 6., такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на Потребителя или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава-членка.
 • Когато Потребителят е изискал ограничаване на обработването съгласно т. 6., Обработващият го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Обработващият съобщава за всяко извършено: коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити. Обработващият информира Потребителя относно тези получатели, ако Потребителят поиска това.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг Обработващ без възпрепятстване от Обработващия, на когото личните данни са предоставени, когато:

 • Обработването е основано на съгласие или на договорно задължение;
 • Обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Когато упражнява правото си на преносимост на данните, Потребителят има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един Обработващ към друг, когато това е технически осъществимо.

Упражняването на правото си на преносимост на данните не засяга правото на изтриване. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Обработващия.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ

Потребителят има право по всяко време на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него и/или неговото дете/поднастоен/подопечен на основанията, посочени в Регламента. Обработващият прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Потребителя, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Всеки Потребител има право да подаде жалба до съответния надзорен орган, в държавата-членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако Потребителят счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента.

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработващият съдейства за упражняването на правата на Потребителя, както и се задължава да предприеме всички необходими действия по искане на Потребителя за упражняване на правата му. Обработващият има право да откаже да предприеме съответните действие само в случаите, когато не е в състояние да идентифицира Потребителя.

Обработващият се задължава да предостави на Потребителя информация относно действията, предприети във връзка с подадено от същия искане в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост, в зависимост от сложността и броя на исканията, този срок може да бъде удължен с още два месеца. Обработващият се задължава да информира Потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато Потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако Потребителят не е поискал друго.

Ако Обработващият не предприеме действия по съответното искане на Потребителя, Обработващият уведомява Потребителя най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни Обработващият, не по-късно от 72 часа, след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни компетентния надзорен орган, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица. Уведомлението до надзорния орган съдържа причините за забавянето, когато същото не е подадено в срок от 72 часа.

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Обработващият своевременно съобщава на Субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни.

 

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИТЕ

Получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани са:

 • лица, ако е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение, на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни;
 • лица, под прякото ръководство на Обработващия обработват личните данни, поели са ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни.

"Инфокол" ООД осигурява и гарантира, че лицата, действащи под неговото ръководство са поели ангажимент за поверителност. Обработващият е предприел действия всяко физическо лице, действащо под неговото ръководство, което има достъп до лични данни, да обработва тези данни само по указание на Обработващия, освен ако от въпросното лице не се изисква да прави това по силата на правото на Съюза или правото на държава-членка.

Достъп до личните данни на компетентните органи, съответно на трети лица, може да бъде осигурен единствено съгласно приложимото право на ЕС и българското законодателство в зависимост от конкретния случай.

"Инфокол" ООД не носи отговорност за действията на Учебното заведение, както и на всяко лице, действащо под неговото ръководство, което има достъп до личните Ви данни.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика на поверителност може да бъде променяна едностранно от "Инфокол" ООД, като измененията й се съобщават на Потребителя чрез публикуването им в Платформата и/или уведомяване на Потребителите чрез системно съобщение или email.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

С извършване на регистрация и отбелязване на отметката „Запознах се с Общите условия и Политиката на поверителност и ги приемам“ – Вие приемате и изрично се съгласявате да обработваме в съответствие с тази Политика на поверителност и българското законодателство както Вашите, така и на Вашите деца / поднастойни / подопечни лични данни, учещи в съответното учебно заведение.

С отбелязване на отметка „Запознах се с Общите условия и Политиката на поверителност и ги приемамПотребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Въпроси, запитвания и консултации, както и в случай че каквато и да било информация за Вас или Вашите деца / поднастойни / подопечни е невярна или неточна, моля да се свържете с на email: office@infocall.bg, тел: 0878 680 556; 0878 680 551 или чрез директната форма за комуникация в Платформата. Въпроси, запитвания, жалби и сигнали могат да бъдат отправяни и до Комисия за защита на личните данни.

 

Политиката на поверителност на личните данни е с последна актуализация от 1 септември 2018 г.

"Инфокол" ООД