Кандидатстване за електронен дневник EDG.bg от общини и детски градини по национална програма ИKT 2022

Кой може да участва по националната програма за електронен дневник?

ВСИЧКИ ОБЩИНИ

Всяка община в страната може да закупи лиценз за електронен дневник на прилижащите ѝ детски градини, необходимо е само да се избере доставчик, чиито дневник отговаря на всички изисквания на МОН.

 

 Предимства и ползи от платформата EDG.bg

Допълнително и абослютно безплатно общините и детските градини, които изберат EDG.BG, ще получат и:

 • Дигитално порфолио на детето
 • Обучение
 • Учебен план
 • Интегрирани тематични разпределения на всички издателства
 • Създаване на уроци по теми от учители
 • Календар на група и градина
 • Обобщени справки за месечните такси и таксите от допълнителни дейности
 • Обобщени справки за отсъствията на децата
 • Съставяне на седмично меню и свъзане с кухня и склад

 

Електронен дневник EDG.bg отговаря на всички изисквания на програма ИКТ

EDG.bg е изцяло уеб базирана платформа и отговаря на всички изисквания на МОН по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"

 

Задължителни изисквания към електронните дневници, които се подкрепят от програмата и към доставчиците, които ги предоставят:


1.    За институцията и типа обучение, за което се предлага, да отговаря на изискванията на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
2.    Да бъде напълно интегриран със системата за електронни профили на МОН в @edu.mon.bg
3.    Двустранна интеграция в реално време на данните между електронния дневник и консолидиращи системи на МОН (подробни данни за оценки, отсъствия и забележки).
4.    Да бъде уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър (напр. IE, Mozilla, Chrome и др.), като следва да бъде напълно функциониращ и през мобилно устройство, посредством мобилно приложение или т.нар. Progressive web application технология.
5.    Да има собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). Информацията от различните нива на достъп да се извлича и консолидира според нуждите на типа потребител.
6.    Да бъде на български език.
7.    Да е съвместим с останалите системи на МОН по отношение на възможността за миграция на масиви от данни и да осигурява интегриране със софтуер от трети страни с цел повишаване на качеството на образователната система – примерно системи за достъп, софтуерни приложения на МОН, АСП и др. посредством експорт на файлове в универсални .json/.xml формати или API.
8.    Да осигурява възможност след края на учебната година за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
9.    Да се предлага поне едногодишна поддръжка към момента на закупуването и/или абонирането.
10.    Да се предоставя пълно ръководство за потребителя за работа с описание на възможностите, процедурите и графично онагледяване (например. Screenshots), видеоурок или друго подходящо помагало, изясняващо ползването на електронния дневник, както и консултации по скайп или друга подходяща онлайн среда за първата година от ползването при необходимост.
11.    Да се предоставя техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на работната седмица по електронен път (мейл и др.).
12.    За времето на договора актуализациите и ъпгрейдите на предлагания електронен дневник да бъдат напълно безплатни.
13.    Функционалност за генериране на различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес.
14.    Функционалност за безплатно известяване при постъпване на нова информация (оценки, отсъствия, съобщения и пр.) в реално време до заинтересованите страни (учители, родители, директори и др.).
15.    Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите.
16.    Възможност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за ученика – наблюдения на учителите по различни области (работа в клас, отношения със съученици, активност, инициативност и др.) или за детето – относно образователния му напредък по реда на чл. 35 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищното образование.
17.    Функционалност за генериране на ежемесечна справка с всички ученици/деца в училището/детската градина и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО.
18.    Функционалност за генериране на различни видове административна статистика и документация с цел повишаване качеството на административните процеси в градината, включително обобщени на ниво община, и възможност за достъп до тях от страна на служители на общината и др. държавни институции (приложимо само за детски градини).
19.    Функционалност за създаване на седмични менюта, заприхождаване и движение на хранителни стоки (приложимо само за детски градини).
20.    Функционалност за генериране на месечните такси за всяко дете с включени допълнителни дейности, позволяваща таксите да са видими за общината, в това число и възможност за уведомяване от страна на детската градина на родителите за текущи и неплатени такси (приложимо само за детски градини).
21.    Възможност за съхраняването на електронния дневник в PDF формат с цел архивиране.
22.    За времето на договора да бъде осигурена техническа възможност за периодично съхраняване на резервно копие на данните от електронния дневник в инфраструктура на МОН или в съответната община с цел осигуряване на резервираност на данните на институцията. Резервното копие следва да съдържа всички данни, изисквани от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование в универсален .JSON или .XML формат.
23.    За институциите, които планират да преминат изцяло на използване на продукт за електронен дневник е нужно задължително доставчикът на услугата да предлага методи за персонализирана идентификация на всеки един от външните ползватели на системата, с цел потвърждаване на самоличността му. Такива методи могат да бъдат - използване на персонализирани и поименни идентификатори, предадени лично на лицата, изпратени на лично негово устройство или други обезпечени от гледна точка на сигурност канали за комуникация.

Доставчикът поема отговорност за потвърждаване на самоличността на потребителите и защита на данните на институцията, използваща избраният от нея продукт съгласно действащото законодателство, а така също и отговорността за възстановяване на данните при инцидентно или умишлено унищожаване или загуба.

 

Необходими докумнети за кандидатстване по програмата

1. Оферта с доставчик на услугата - изтегли тук

2. Проект на договор - изтегли тук

3. Линк към пълнофункционална работеща демо версия - https://edg.bg/vhod.html

 • Потребителско име: demo.profil
 • Парола: поискайте на 0878680556

4. Фирма доставчик на услуга: Инфокол ООД

5. Удостоверение за съответстие с изисквания на НП на ИКТ на МОН - изтегли тук

 

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО НП ПО ИКТ

ТУК

Пълна информация за програмата